Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Fouadon B.V., gevestigd te Ulft.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen.

2. Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke nadere overeenkomst.

3. Voorwaarden, gesteld door afnemers of anderen zijn slechts van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Fouadon B.V.

Offertes
4. Alle aanbiedingen door Fouadon B.V. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst op grond van een bestelling komt pas tot stand door schriftelijke acceptatie van de bestelling door Fouadon B.V.

5. Levertijden en termijnen worden slechts bij benadering gegeven.

6. Aanbiedingen van Fouadon B.V. met tijdsbepalingen gelden tot 17.30 uur van de dag welke in de aanbieding als laatst geldende dag is genoemd. Van een dergelijke aanbieding kan uitsluitend schriftelijk gebruik gemaakt worden.

7. De orderbevestiging wordt geacht correct te zijn tenzij binnen drie dagen na verzending daartegen schriftelijk is geprotesteerd.

Levering
8. Levering geschiedt op het door de afnemer aangegeven adres. De afnemer is verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van dit adres. Indien naar het oordeel van de betreffende chauffeur van de vrachtwagen levering op het aangegeven adres niet mogelijk is, worden de goederen niet afgeleverd. Hierbij blijft de betalingsverplichting van afnemer in stand. De goederen zullen pas opnieuw aangeboden worden na betaling van dan wel zekerheidstelling voor de kosten van het nodeloze transport.

9. Het risico m.b.t. de goederen voor beschadiging dan wel verlies gaat over op de afnemer na aflevering van de goederen. Indien aflevering niet mogelijk is op grond van het voorgaande artikel gaat het risico ter zake over op het moment dat de chauffeur voor de eerste keer vaststelt dat aflevering niet mogelijk is.

10. Al naar gelang van de productiemethode en de standaardhoeveelheden grondstoffen is Fouadon B.V. bevoegd t.o.v. de door afnemer bestelde hoeveelheid een afwijkende hoeveelheid te leveren welke afwijking maximaal 10 % meer of minder kan bedragen waarbij het bijbehorende factuurbedrag dienovereenkomstig zal worden aangepast.

Afwijkingen
11. Geringe variaties in grootte, dikte, kleur en dergelijke van de door Fouadon B.V. geleverde goederen, welke geen of nauwelijks effect hebben op de bruikbaarheid van het geleverde, zijn toegestaan evenals geringe afwijkingen inzake de door Fouadon B.V. geleverde diensten.

a. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn;

b. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft;

c. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

12. Fouadon B.V. levert standaard verpakkingsproducten. Gebruik voor andere doeleinden en producten welke speciale verpakking eisen is voor risico van de afnemer.

13. Bij opdrachten beneden de € 830,- excl. BTW worden de te maken transportkosten aan afnemer in rekening gebracht. Daarboven geschiedt de levering franco op het aangegeven adres. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fouadon B.V.

Opslag
14. Indien om welke reden dan ook opslag van de producten noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van afnemer tegen een prijs van 15 % van het factuurbedrag exclusief BTW per maand of gedeelte daarvan tot een maximum van drie maanden waarna de producten vernietigd zullen worden. De afnemer blijft hiernaast het gehele factuurbedrag voor de koopprijs alsmede de bijkomende kosten verschuldigd.

Prijzen
15. De overeengekomen prijzen zijn bindend met dien verstande dat prijswijzigingen van grondstoffen, verhoging van belastingen in de meest ruime zin van het woord, loonsverhogingen en transportkostenverhogingen door Fouadon B.V. doorberekend worden.

Betaling
16. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Compensatie door afnemer met vorderingen op Fouadon B.V. is uitgesloten.

17. Indien de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan en evenmin gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen is Fouadon B.V. gerechtigd de vordering uit handen te geven ter incasso waarbij de afnemer aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten zijnde in ieder geval 15 % buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. In geval van openstaande facturen, waarvan de betalingstermijn is verstreken, is Fouadon B.V. gerechtigd de uitvoering van overige lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel door afnemer zekerheidstelling voor de openstaande en de toekomstige facturen inzake de lopende overeenkomsten is gegeven.

18. Vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen namens Fouadon B.V. Eventueel aan hen gedane betalingen zijn pas rechtsgeldig nadat deze door Fouadon B.V. zijn ontvangen.

19. Door afnemer aan Fouadon B.V. gedane betalingen worden eerst verrekend met rente en kosten en daarna met de oudste vordering van Fouadon B.V. op afnemer.

20. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verleend wordt dan wel op enigerlei wijze een aanbod tot schuldensanering doet of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, worden alle openstaande vorderingen van Fouadon B.V. op afnemer volledig ineens opeisbaar en is Fouadon B.V. gerechtigd de nog lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden. De afnemer is aansprakelijk voor de door Fouadon B.V. geleden schade, in ieder geval bestaande uit winstderving en transportkosten.

Eigendomsvoorbehoud
21. Zolang geen volledige betaling van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft plaats gevonden, blijft Fouadon B.V. eigenaar van de betreffende aan afnemer geleverde goederen.

Aansprakelijkheidsbeperking
23. Fouadon B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat bij verdere verwerking door afnemer van de door Fouadon B.V. geleverde producten. Fouadon B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij de wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van onder andere:
a. fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet van Fouadon B.V. afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen, gegevens of orders van de wederpartij afkomstig;

b. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door de wederpartij in het werk zijn gesteld, waaronder mede begrepen ondeugdelijke verpakking en ondeugdelijk transport;

c. het gebruik van de producten van Fouadon B.V. voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn;

d. onjuist of niet-correct gebruik van door Fouadon B.V. geleverde zaken.

Garantie
24. De kwaliteit van de door Fouadon B.V. geleverde goederen wordt gegarandeerd zoals hiervoor onder de artikelen 11 en 12 is aangegeven, voor een periode van 3 maanden na levering door Fouadon B.V. aan afnemer.

25. Op artikelen die Fouadon B.V. niet heeft gefabriceerd maar doorverkoopt, is voor de afnemer de garantie van toepassing zoals die geldt tussen Fouadon B.V. en haar verkoper en waarop Fouadon B.V. aanspraak kan maken. De duur van de garantieperiode wordt door Fouadon B.V. in de aanbieding en/of overeenkomst vermeld.

26. Op door Fouadon B.V. geleverde gebruikte goederen wordt geen enkele garantie gegeven. De koper dient zelf de deugdelijkheid van deze goederen te onderzoeken voor de aankoop.

Klachten
27. Klachten betreffende door Fouadon B.V. geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na de levering schriftelijk bij Fouadon B.V. gemeld te worden. Bij aanwezigheid van verborgen gebreken dienen deze binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan en uiterlijk binnen twee maanden na de levering schriftelijk gemeld te worden. De betreffende goederen dienen voor nader onderzoek ter beschikking van Fouadon B.V. gehouden te worden en op verzoek van Fouadon B.V. franco toegezonden te worden. Bewerking of verwerking van de goederen doet elk recht terzake voor afnemer vervallen.

28. Indien een klacht door Fouadon B.V. geaccepteerd wordt, is Fouadon B.V. gerechtigd te harer keuze :
– binnen een redelijke termijn tot levering van andere soortgelijke goederen over te gaan, dan wel
– de geleverde goederen te herstellen, dan wel
– de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen tegen afgifte van een creditnota voor het gefactureerde bedrag ter zake.

Iedere verdere vorm van aansprakelijkheid van Fouadon B.V. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
29. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

Intellectueel eigendom
30 a. Fouadon B.V. mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

30 b. Fouadon B.V. behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht
31. Overmacht van welke aard dan ook, waaronder te dezen mede worden verstaan alle gevallen en omstandigheden, waarin de levering door Fouadon B.V. bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk gemaakt wordt, onverschillig of zulks al dan niet voor Fouadon B.V. redelijkerwijs voorzienbaar was en onverschillig of dergelijke gevallen en omstandigheden zich reeds bij het doen der aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst voor deden, ontslaat Fouadon B.V., te harer keuze, tijdelijk zolang de overmacht duurt of definitief van de verplichting tot levering zonder enige verplichting harerzijds tot schadeloosstelling.

Toepasselijk recht en geschillen
32. Nederlands recht is van toepassing op de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen. Alle vorderingen en geschillen, gerezen tussen Fouadon B.V. en afnemer, waaronder begrepen geschillen betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Almelo tenzij dwingendrechtelijke bepalingen dit uitsluiten.

Privacy Notice

Fouadon and its brands GDPR: DATA PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMERS, CONTACTS AND SUPPLIERS

Fouadon and all its brands are committed to protecting and respecting your privacy. This policy (together with our website terms of use (website T&C and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it.
The rules on processing of personal data are set out in the General Data Protection Regulation (the “GDPR”).

1. Who are we?
Fouadon and trade marks / brands is the data controller. This means we decide how your personal data is processed and for what purposes. Our contact details are in the Netherlands: Dierenriem 44, 7071TH, Ulft, tel: +31851124301. For all data matters contact F. Tawfik, on +31851124301 or gdpr@fouadon.eu.

2. The purpose(s) of processing your personal data
We use your personal data to:
• Fulfil contracts between yourself and our brands;
• Update you of service developments which we reasonably consider will be of interest.
This will be limited to information sent to your business email address and with every communication you will be given a clear and straightforward option to opt out for further communications and to ask us to delete the personal information we register.

3. The categories of personal data concerned
With reference to the categories of personal data described in the definitions section, we process the following categories of your data:
• Name;
• Telephone numbers (incl. direct dial and mobile);
• E-mail address.
We have obtained all of this data from you when you enquired about our services or opened an account with us.

4. What is our legal basis for processing your personal data?
We only ever use your personal data to administer your account, to help provide you with the services you have requested from us, or to share interesting and relevant content with you.

5. Sharing your personal data
Your personal data will be treated as strictly confidential and will be shared only with the authorities and other parties, such as but not limited to sub-contractors. Insurers, etc., in order for them to fulfil their contractual obligations to us.

6. How long do we keep your personal data?
We keep your personal data for no longer than reasonably necessary and we only retain your data for the purpose of informing you of news, events or activities. We will keep your data until you withdraw consent or until we think that our services are no longer of interest to you.

7. Providing us with your personal data
You are under no statutory or contractual requirement or obligation to provide us with your personal data.

8. Your rights and your personal data
Unless subject to an exemption under the GDPR, you have the following rights with respect to your personal data:
• The right to request a copy of the personal data which we register, or your company;
• The right to request that we correct any personal data if it is found to be inaccurate or out of date;
• The right to request your personal data is erased where it is no longer necessary to retain such data;
• The right to withdraw your consent to the processing at any time;
• The right to request that we provide you with your personal data and where possible, to transmit that data directly to another data controller (known as the right to data portability);
• The right, where there is a dispute in relation to the accuracy or processing of your personal data, to request a restriction is placed on further processing;
• The right to object to the processing of personal data.

9. Transfer of Data Abroad.
Our e-newsletter service is provided by Mail Chimp whose servers are in the USA and who certify they comply with all EU privacy legislation.

10. Further processing.
If we wish to use your personal data for a new purpose, not covered by this Data Privacy Notice, then we will provide you with a new notice explaining this new use prior to commencing the processing and setting out the relevant purposes and processing conditions.

11. Changes to our privacy policy
Any changes we may make to our privacy policy in the future will be posted on this page and, where applicable, notified to you by e-mail. Please check back frequently to see any updates or changes to our privacy policy.

12. How to make a complaint
To exercise all relevant rights, queries or complaints please in the first instance contact our data representative by emailing gdpr@fouadon.eu.
If this does not resolve your complaint to your satisfaction, you have the right to lodge a complaint with the corresponding entity in your country.

Cookie Notice

This Cookie Policy explains how Fouadon BV and our affiliates use cookies and similar technologies to recognise you when you visit our Websites and future use of our Subscription Service (the Subscription Service), including our future associated mobile applications (Mobile Apps) owned and controlled by Fouadon BV.  It explains what these technologies are and why we use them, as well as your rights to control our use of them.

What are cookies?
A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information.

Cookies provide a convenience feature to save you time, or tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize pages on our Websites, or register for the Subscription Service, a cookie helps us to recall your specific information on subsequent visits. When you return to the same Website, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the customized features.

Cookies set by the website owner (in this case, Fouadon) are called “first party cookies”. Cookies set by parties other than the website owner are called “third party cookies”.  Third party cookies enable third party features or functionality to be provided on or through the website (e.g. like advertising, interactive content and analytics). The parties that set these third party cookies can recognise your computer both when it visits the website in question and also when it visits certain other websites.

Why do we use cookies?
We use first party and third party cookies for several reasons. Some cookies are required for technical reasons in order for our Websites to operate, and we refer to these as “essential” or “strictly necessary” cookies. Other cookies also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our Websites and Subscription Service.  For example,  keeps track of the Websites and pages you visit within Fouadon, in order to determine what portion of the Fouadon Website or Subscription Service is the most popular or most used. This data is used to deliver customized content and promotions within the Fouadon Website and Subscription Service to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area. Third parties serve cookies through our Websites for advertising, analytics and other purposes.  This is described in more detail below.

What types of cookies do we use and how do we use them?
The specific types of first and third party cookies served through our Websites and the purposes they perform. These cookies include:

 • Essential website cookies: These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our Websites, Subscription Service and Mobile Apps and to use some of its features, such as access to secure areas.
 • Performance and functionality cookies: These cookies are used to enhance the performance and functionality of our Websites, Subscription Service and Mobile Apps but are non-essential to their use. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
 • Analytics and customisation cookies: These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our Websites, Subscription Service and Mobile Apps are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you.
 • Advertising cookies: These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed for advertisers, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests.
 • Social networking cookies: These cookies are used to enable you to share pages and content that you find interesting on our Websites, Subscription Service or Mobile Apps through third party social networking and other websites. These cookies may also be used for advertising purposes too.

How can I control cookies?
You have the right to decide whether to accept or reject cookies. You can exercise your cookie preferences by clicking on the appropriate opt-out links provided below.

You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. If you choose to reject cookies, you may still use our website though your access to some functionality and areas of our website may be restricted. As the means by which you can refuse cookies through your web browser controls vary from browser-to-browser, you should visit your browser’s help menu for more information.

In addition, most advertising networks offer you a way to opt out of targeted advertising.  If you would like to find out more information if located in the European Union, by clicking here: http://www.youronlinechoices.eu/ (other sites: http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com). You may opt out by clicking here: http://preferences.truste.com/. Please note this does not opt you out of being served advertising. You will continue to receive generic advertisements.

Essential website cookies: Because these cookies are strictly necessary to deliver the Websites to you, you cannot refuse them. You can block or delete them by changing your browser settings however, as described above.

Do you serve targeted advertising?
Third parties may serve cookies on your computer or mobile device to serve advertising through our Websites. These companies may use information about your visits to this and other websites in order to provide relevant advertisements about goods and services that you may be interested in. They may also employ technology that is used to measure the effectiveness of advertisements. This can be accomplished by them using cookies or web beacons to collect information about your visits to this and other sites in order to provide relevant advertisements about goods and services of potential interest to you. The information collected through this process does not enable us or them to identify your name, contact details or other personally identifying details unless you choose to provide these.

How often will you update this Cookie Policy?
We may update this Cookie Policy from time to time in order to reflect, for example, changes to the cookies we use or for other operational, legal or regulatory reasons.  Please therefore re-visit this Cookie Policy regularly to stay informed about our use of cookies and related technologies.

The date at the top of this Cookie Policy indicates when it was last updated.

Where can I get further information?
If you have any questions about our use of cookies or other technologies, please email us at gdpr@fouadon.eu.

Return policy

At Cleanheating we want to help everyone to have a sustainable home. This requires quality products. Therefore, we have set some conditions in relation to returning a product.

You have a trail period of 14 days. Hereafter, the right to full refund lapses.

The conditions are:

 1. This return form must be filled in properly, printed out and added with the shipment.
 2. Product must be returned in their original packaging and undamaged.
 3. Products must be returned undamaged.
 4. The original package must be free of tape, stickers and should not be described.
 5. The product is not used.
 6. Refund will occur as soon as possible, at the latest within 21 days after receiving the product.
 7. If you make use of the right of withdrawal, the costs of returning are for your account.

Are you swapping for a cheaper alternative? The remaining account is creditted. If you swap for more expensive alternative, you will receive an invoice of the remaining account first.

In order to handle returns as quickly as possible, we ask you to complete this form as completely as possible and to add it to the shipment.

You are responsible for the return shipment. So, keep your shipment receipt.

Retourformulier

Onze brochure

In onze brochure vindt u een korte introductie over onze FIR-panelen en welke deze voordelen hebben.

Brochure

Eerste Cleanheating pamflet

Een kort en duidelijk overzicht van de FIR-panelen en kort opgesomd wat de voordelen zijn? Daarom hebben wij een pamflet ontworpen wat alles kort en bondig uitlegt. 

Pamflet

De installatie handleiding

Nu je een infrarood verwarmingspaneel hebt, hoe deze te monteren? Plafond of muur/wand installatie vragen? Onze handleiding biedt uitkomst. 

Handleiding